Описание презентации леуметтік жа дайы т мен Ә ғ ө по слайдам

леуметтік жа дайы т мен Ә ғ ө отбасылар а к рсетілетін ғ ө леуметтік клеуметтік жа дайы т мен Ә ғ ө отбасылар а к рсетілетін ғ ө леуметтік к мек ә ө Ж мабай Г лзира ұ ү асым Айн р Қ ұ

леуметтік к мек к рсетуді , оны м лшерлерін белгілеуді ж не Ә ө ө ңлеуметтік к мек к рсетуді , оны м лшерлерін белгілеуді ж не Ә ө ө ң ң ө ң ә м таж азаматтарды жекелеген санаттарыны тізбесін ұқ ң ң ай ындауды лгілік а идаларын бекіту туралы қ ң ү қ ғ аза стан Республикасы кіметіні 2013 жыл ы 21 мамырда ы № Қ қ Ү ң ғ ғ 504 аулысы қ леуметтік к мек к рсетілетін азаматтар а леуметтік к мекті Ә ө ө ғ ә ө ң м лшерін, к здерін, т рлерін ж не оны беру а идаларын бекіту ө ө ү ә қ ғ туралы аза стан Республикасы кіметіні 2012 жыл ы 12 наурызда ы Қ қ Ү ң ғ ғ № 320 аулысы Қ

леуметтік к мек алушылар санаттарыны тізбесін ай ындауӘ ө ң қ ж не леуметтіклеуметтік к мек алушылар санаттарыны тізбесін ай ындауӘ ө ң қ ж не леуметтік к мекті м лшерлерін белгілеу ә ә ө ң ө т ртібі ә Алушыларсанатыны тізбесін, леуметтікк мекті шектім лшерлерін, таби изілзаланы немесе ртті ң ә ө ң ө ғ ң ө ң салдарынан мірлік иынжа дайтуында анкезде леуметтікк мекке тінішбілдірумерзімдерін. ЖАОбелгілейді ө қ ғ ғ ә ө ө ж нежергілікті кілдіоргандарды шешімдеріменбекітіледі. ә ө ң Б лреттеазаматтарды мірлік иынжа дайтуында анкездем таждарсанатынажат ызу шінмыналар: ұ ө қ ғ ғ ұқ қ ү 1) аза стан. Республикасыны за намасындак зделгеннегіздемелер; Қ қ ң ң ө 2)таби изілзаланы немесе ртті салдарынаназамат а(отбасына)неоны м лкінезиянкелтіруне леуметтік ғ ң ө ң қ ң ү ә м нібарауруларды болуы; ә ң 3)жергілікті кілдіоргандаре т менк нк рісде гейінееселік атынастабелгілейтіншектенаспайтынжан ө ң ө ү ө ң қ басынаша анда ыорташатабысты болуынегіздемеболыптабылады. ққ ғ ң Азаматтардым таждарсанатынажат ызуж неадамны (отбасыны )материалды -т рмысты жа дайына ұқ қ ә ң ң қ ұ қ ғ тексеруж ргізу шіннегіздемелерді т пкіліктітізбесінжергілікті кілдіоргандарбекітеді. ү ү ң ү ө Арнайыкомиссиялар леуметтікк мекк рсету ажеттілігітуралы орытындышы ар анкездежергілікті кілді ә ө ө қ қ ғ ғ ө органдарбекіткеназаматтардым таждарсанатынажат ызу шіннегіздемелертізбесінбасшылы аалады. ұқ қ ү ққ Алушыларды жекелегенсанаттары шінатаулык ндерменмерекек ндеріне леуметтікк мекті м лшері ң ү ү ү ә ө ң ө облысты ЖАОкелісімібойыншабіры айм лшердебелгіленеді. ң ңғ ө рбіржекелегенжа дайдак рсетілетін леуметтікк мекм лшерінарнайыкомиссияай ындайдыж неоны Ә ғ ө ә ө ө қ ә леуметтікк мекк рсету ажеттілігітуралы орытындыдак рсетеді. ә ө ө қ қ ө 3. леуметтікк мекк рсетут ртібі Ә ө ө ә Атаулык ндерменмерекек ндеріне леуметтікк мекалушылардан тініштерталапетілмейу кілетті йымны ү ү ә ө ө ә ұ ң не згеде йымдарды сынымыбойынша. ЖАОбекітетінтізімбойыншак рсетіледі. ө ұ ң ұ ө

 1)жекебасынку ландыратын жатты; ә құ 2)т ра тыт р ылы тыжерібойыншатіркелгенінрастайтын жатты; ұ қ ұ 1)жекебасынку ландыратын жатты; ә құ 2)т ра тыт р ылы тыжерібойыншатіркелгенінрастайтын жатты; ұ қ ұ ғ қ құ 3)осы лгілік а идалар а Ү қ ғ ғ 1 — осымша ақ ғ с йкесадамны (отбасыны ) рамытуралыә ң ң құ м ліметтерді; ә 4)адамны (отбасым шелеріні )табыстарытуралым ліметтерді; ң ү ң ә 5) мірлік иынжа дайды туында анынрастайтынактініж не/немесе жатты сынады. ө қ ғ ң ғ ә құ ұ жаттарсалыстырыптексеру шінт пн с алардаж нек шірмелерде сынылады, соданкейін Құ ү ү ұ қ ә ө ұ жаттарды т пн с алары тінішберушіге айтарылады. құ ң ү ұ қ ө қ мірлік иынжа дайтуында анкезде леуметтікк мекк рсетуге тінішкеліпт скенкезде Ө қ ғ ғ ә ө ө ө ү у кілеттіорганнемесекент, ауылды округті кімібірж мыск ніішінде тінішберушіні ә қ ң ә ұ ү ө ң жаттарынадамны (отбасыны )материалды жа дайынатексеруж ргізу шінучаскелік құ ң ң қ ғ ү ү комиссия ажібереді. ғ Учаскеліккомиссия жаттардыал анк нненбастапекіж мыск ніішінде тінішберушіге құ ғ ү ұ ү ө тексеруж ргізеді, оны н тижелерібойыншаосы лгілік а идалар а ү ң ә Ү қ ғ ғ 2 , 3 — осымшалар ақ ғ с йкесә нысандарбойыншаадамны (отбасыны )материалды жа дайытуралыактіжасайды, адамны ң ң қ ғ ң (отбасыны ) леуметтікк меккем тажды ытуралы орытындыдайындайдыж неоларды ң ә ө ұқ ғ қ ә у кілеттіорган анемесекент, ауылды округ кімінежібереді. ә ғ қ ә Кент, ауылды округ кіміучаскеліккомиссияны актісімен орытындысынал анк ннен қ ә ң қ ғ ү бастапекіж мыск ніішіндеоларды осаберілген жаттармену кілеттіорган ажібереді. ұ ү қ құ ә ғ леуметтікк мекк рсету шін жаттаржетіспегенжа дайдау кілеттіорган леуметтікк мек Ә ө ө ү құ ғ ә ә ө к рсетуге сыныл ан жаттарды арау шін ажеттім ліметтердітиістіоргандарданс ратады. ө ұ ғ құ қ ү қ ә ұ мірлік иын жа дай туында ан кезде леуметтік к мек алу шін тініш беруші зіні немесе Ө қ ғ ғ ә ө ү ө ө ң отбасыны атынан у кілетті орган а немесе кент, ауылды округты кіміне тінішке оса ң ә ғ қ ң ә ө қ мынадай жаттарды: құ

 тінішберушіні ажетті жаттардыоларды б лінуіне, жо алуынабайланысты сыну ам мкіндігіболма анӨ ң қ құ ң тінішберушіні ажетті жаттардыоларды б лінуіне, жо алуынабайланысты сыну ам мкіндігіболма анӨ ң қ құ ң ү ғ ұ ғ ү ғ жа дайдау кілеттіоргантиістім ліметтерді амтитын згеу кілеттіоргандармен йымдарды деректерінегізінде ғ ә ә қ ө ә ұ ң леуметтікк мекта айындаутуралышешім абылдайды. ә ө ғ қ У кілеттіорганучаскеліккомиссияданнемесекент, ауылды округ кімінен жаттаркеліпт скенк ннен ә құ ү ү бастапбірж мыск ніішінде аза стан. Республикасыны за намасынас йкесадамны (отбасыны )жанбасына ұ ү Қ қ ң ң ә ң ң ша анда ыорташатабысынесептеудіж ргізедіж не жаттарды толы пакетінарнайыкомиссияны арауына ққ ғ ү ә құ ң қ сынады. ұ Арнайыкомиссия жаттаркеліпт скенк нненбастапекіж мыск ніішінде леуметтікк мекк рсету құ ү ү ұ ү ә ө ө ажеттілігітуралы орытындышы арады, о орытындыбол анкезде леуметтікк мекті м лшерінк рсетеді. қ қ ғ ң қ ғ ә ө ң ө ө У кілеттіорган тінішберушіні леуметтікк мекалу а ажетті жаттарынтіркегенк нненбастапсегіз ә ө ң ә ө ғ қ құ ү ж мыск ніішінде абылдан ан жаттарменарнайыкомиссияны леуметтікк мекк рсету ажеттілігітуралы ұ ү қ ғ құ ң ә ө ө қ орытындысыны негізінде леуметтікк мекк рсетунек рсетуденбастартутуралышешім абылдайды. қ ң ә ө ө ө қ Осы лгілік а идаларды Ү қ ғ ң 17 ж неә 18 -тарма тарындақ к рсетілгенжа дайлардау кілеттіорган тінішберушіденө ғ ә ө немесекент, ауылды округті кімінен жаттарды абылда анк нненбастапжиырмаж мыск ніішінде қ ң ә құ қ ғ ү ұ ү леуметтікк мекк рсетунек рсетуденбастартутуралышешім абылдайды. ә ө ө ө қ У кілеттіорганшешім абылда анк нненбастап шж мыск ніішінде абылдан аншешімтуралы(бас ә қ ғ ү ү ұ ү қ ғ тарт анжа дайда–негіздемесінк рсетеотырып) тінішберушініжазбашахабардаретеді. қ ғ ө ө Алыптасталды- Р кіметіні 14. 04. 2016 Қ Ү ң № 215 аулысымен. қ леуметтікк мекк рсетуденбастарту: Ә ө ө 1) тінішберуші сын анм ліметтерді д йексіздігіаны тал ан; ө ұ ғ ә ң ә қ ғ 2) тінішберушіадамны (отбасыны )материалды жа дайынатексеруж ргізуденбастарт ан, жалтар ан; ө ң ң қ ғ ү қ ғ 3)адамны (отбасыны )жанбасынаша анда ыорташатабысы леуметтікк мекк рсету шінжергілікті кілді ң ң ққ ғ ә ө ө ү ө органдарбелгілегеншектенарт анжа дайлардаж зегеасырылады. қ ғ ү леуметтікк мек сыну ашы ыстарды аржыландыруреспубликалы ма ызыбар аланы , астананы , Ә ө ұ ғ ғ қ қ ң ң ауданны (облысты ма ызыбар аланы )бюджетіндек зделгена ымда ы аржыжылынаарнал ан аражат ң қ ң ө ғ ғ қ шегіндеж зегеасырылады. ү

1. Жан басына ша анда орташа табысы кедейлік шегінен аспайтын аза стан ққ Қ қ Республикасы1. Жан басына ша анда орташа табысы кедейлік шегінен аспайтын аза стан ққ Қ қ Республикасы азаматтарыны , оралмандарды , бос ындарды , шетелдіктерді ң ң қ ң ң ж не аза стан Республикасында т ра ты т ратын, азаматты ы жо адамдарды ә Қ қ ұ ғ қ ң атаулы леуметтік к мек алу а ы ы бар. ә ө ғ құқ ғ Мемлекеттікатаулы леуметтікк мекалу шінт р ылы тыжерібойынша ә ө ү ұ ғ қ у кілеттіорган а тінішпен осат мендегідей жаттар ткізеді ә ғ ө құ ө 1. тінішберушіні жекебасынку ландыратын жатты к шірмесі Ө ң ә құ ң ө 2. Отбасы рамытуралым лімет(азаматтардытіркеукітабыны к шірмесі) құ ә ң ө 3. тінішберушіні отбасым шелеріні табысытуралым ліметтер. Ө ң ү ң ә 4. Жеке осал ышаруашылы ыны бар-жо ытуралым лімет. қ қ ғ ң ғ ә Атаулы леуметтікк мекотбасыны осык мектіалу а ы ыбар рбірм шесіне ә ө ң ө ғ құқ ғ ә ү та айындалады. Атаулы леуметтікк мека ымда ыто сан ата айындалыпайсайын ғ ә ө ғ ғ қ ғ ғ т ленеді. ө

2. Балалы отбасылар а берілетін мемлекеттік ж рдема ы аза стан ғ ә қ2. Балалы отбасылар а берілетін мемлекеттік ж рдема ы аза стан ғ ә қ Қ қ Республикасыны 2005 жыл ы 28 маусымында ы «Балалы отбасылар а ң ғ ғ ғ берілетін мемлекеттік ж рдема ылар туралы» За ына с йкес 2006 жылды 1 — ә қ ң ә ң антарынан т ленеді. қ ө Балалыотбасылар аберілетінмемлекеттікж рдема ыотбасыны орташатабысы ғ ә қ ң жанбасынаша андабелгіленгеназы -т ліксебетіні нынанаспа анжа дайда ққ қ ү ң құ ғ ғ та айындалыпт ленеді. Ж рдема ыны м лшері 2082 тенге, я ни 1, 5 -айлы есептік ғ ө ә қ ң ө ғ қ к рсеткішкете. ө ң Керекті жаттар құ 1. тінішберушіні жекебасынку ландыратын жатты к шірмесі Ө ң ә құ ң ө 2. Отбасы рамытуралым лімет(азаматтардытіркеукітабыны к шірмесі) құ ә ң ө 3. тінішберушіні отбасым шелеріні табысытуралым ліметтер. Ө ң ү ң ә 4. Жеке осал ышаруашылы ыны бар-жо ытуралым лімет. қ қ ғ ң ғ ә

3. Т р ын йді к тіп стауды на ты т лемі мен т р ын3. Т р ын йді к тіп стауды на ты т лемі мен т р ын й ала ыны ұ ғ ү ү ұ ң қ ө ұ ғ ү ң ң леуметтік нормалары мен коммуналды ызметтерді т тыну нормативтері ә қ қ ұ шегіндегі т леміні шы ындары отбасы жиынты табысыны 10 пайызды ө ң ғ қ ң қ лесінен асып т р ан жа дайда т р ын й к мегі беріледі. ү ұ ғ ғ ұ ғ ү ө Т р ын йк мегінта айындау шінмынадай жаттартапсырылады ұ ғ ү ө ғ ү құ 1. тінішберушіні жекебасынку ландыратын жатты к шірмесі Ө ң ә құ ң ө 2. Б лмелерсаны, алатынаума ыны лшемік рсетілгенм ліметтерібарт р ын ө ғ ң ө ө ә ұ ғ йге ы беретін жаттарды к шірмесі ү құқ қ құ ң ө 3. Азаматтардытіркеукітабыны к шірмесі ң ө 4. тінішберушіні к мелеттікжас атол анотбасым шелеріні табысытуралы Ө ң ә қ ғ ү ң аны тама қ 5. Со ы шайды коммуналды ызметтері шінт ленгент біртектеріні ңғ ү ң қ қ ү ө ү ң к шірмесі ө Т р ын йк мегі жаттардытапсыр анайданбастап 1 -жылмерзіміне ұ ғ ү ө құ ғ та айындалады, кейіннен рто сансайынтабысытуралыаны тамаж нет р ын ғ ә қ қ ә ұ ғ йкоммуналды ызметтері шінт ленгент біртекк шірмелерін ткізіпотыру ү қ қ ү ө ө керек.

4. М гедек балаларды йде о ытатын отбасыларына т ленетін мемлекеттік ж рдема ы. ү ү4. М гедек балаларды йде о ытатын отбасыларына т ленетін мемлекеттік ж рдема ы. ү ү қ ө ә қ 1. М гедектер атарында ыкемтарбалалардыжекео ытужоспарыбойынша йдео ыту а ү қ ғ қ ү қ ғ ж мса аншы ындарын теу(б дан рі- леуметтікк мек)кемтарбалаларды т ра ты ұ ғ ғ ө ұ ә ә ө ң ұ қ т р ылы тыжеріндетіркелуібойынша тінішке осамынадай жаттарды сынады: ұ ғ қ ө қ құ ұ 1)алушыны жекебасынку ландыратын жаты; ң ә құ 2)баланы туутуралыку лігі; ң ә 3)алушыменбаланы т ра тыт р ылы тыт ратынжерібойыншатіркелгенінрастайтын ң ұ қ ұ ғ қ ұ жаттары; құ 4)Білімбас армасыны алалы психологиялы -медициналы -педагогикалы комиссиясы қ ң қ қ қ беретінпсихологиялы -медициналы -педагогикалы ке ест жырымы(б дан рі-Т жырым); қ қ қ ң ұ ұ ә ұ 5)м гедектігітуралыаны тама; ү қ 6)банкшотыны болуытуралы жат. ң құ 2. жаттарсалыстырыптексеру шінт пн с алардаж нек шірмелерде сынылады, содан Құ ү ү ұ қ ә ө ұ кейін жаттарды т пн с аларыалушы а айтарылады. құ ң ү ұ қ ғ қ 3. За ды кілдеркемтарбалалардыасырапал анды ыж не ор аншылы ( ам оршылы ) ң ө ғ ғ ә қ ғ қ қ белгіленгендігіж ніндетиістіоргандарды шешімдеріні к шірмелерін сынады. ө ң ң ө ұ 4. Ата-аналарды (за ды кіл)біріні ж рдема ыта айындаутуралы зі тінішберуге ң ң ө ң ә қ ғ ө ө м мкіндігіболма анжа дайдаата-аналар(за ды кіл)ж рдема ыта айындаутуралы тініш ү ғ ғ ң ө ә қ ғ ө жасау абелгіленгент ртіппенберілгенсенімхатнегізіндебас аадамдар ау кілеттікберуге ғ ә қ ғ ә ылы. құқ 5. леуметтікк мек. Т жырымдак рсетілгендей, кемтарбаланы йдео ытуды ажеттілігі Ә ө ұ ө ү қ ң қ таныл анс ттенбастапбіржыл ата айындаладыж нек рсетілгенмерзімге рто сансайын ғ ә ғ ғ ә ө ә қ т ленеді. ө 6. Ал ашта айындал анжа дайдаж рдема ы тінішбергенк нненбастапт ленеді. ғ ғ ә қ ө ү ө

К рсетілетін леуметтік к мекті то тату ж не айтару шінө ә ө қК рсетілетін леуметтік к мекті то тату ж не айтару шінө ә ө қ ә қ ү негіздемелер леуметтік к мек: Ә ө 1)алушы айтысбол ан; қ ғ 2)алушытиісті кімшілік-аума ты бірлікті шегінентыс ә қ қ ң т ра тыт ру акеткен; ұ қ ұ ғ 3)алушынымемлекеттікмедициналы — леуметтікмекемелерге қ ә т ру ажіберген; ұ ғ 4)алушы сын анм ліметтерді д йексіздігіаны тал ан ұ ғ ә ң ә қ ғ жа дайлардато татылады. ғ қ леуметтікк мектіт леук рсетілгенжа даяттартуында ан Ә ө ө ө ғ ғ айданбастапто татылады. қ Арты т ленгенсомалареріктінемесе аза стан қ ө Қ қ Республикасыны за намасындабелгіленген згешет ртіппен ң ң ө ә айтару ажатады. қ ғ

Р/с Отбасым шелеріні Т. А. . ү ң Ә тінішберушігетуысты Ө қ атынасы қ Ту анжылыР/с Отбасым шелеріні Т. А. . ү ң Ә тінішберушігетуысты Ө қ атынасы қ Ту анжылы ғлеуметтікк мекк рсетуді , Ә ө ө ң оны м лшерлерінбелгілеуді ж не ң ө ң ә м тажазаматтарды жекелеген ұқ ң санаттарыны тізбесінай ындауды ң қ ң лгілік а идаларына ү қ ғ 1 — осымша қ Отбасынытіркеун мірі______ ө тініш берушіні отбасы рамы туралы м ліметтер Ө ң құ ә _________________________ ( тінішберушіні Т. А. . )( йіні мекенжайы, тел. ) Ө ң Ә ү ң тінішберушіні олы_________К ні_______ Ө ң қ ү Отбасыны рамытуралы ң құ м ліметтердіку ландыру ау кілетті ә ә ғ ә органны лауазымдыадамыны Т. А. . ___________ ң ң Ә ( олы) қ

Р/с № Т. А. . Ә Ту анк ніғ ү тінішберушігеӨ туысты қ атынасы қ ЖР/с № Т. А. . Ә Ту анк ніғ ү тінішберушігеӨ туысты қ атынасы қ Ж мыспен ұ амтылуы қ (ж мыс, о у ұ қ орны) Ж мыспен ұ амтылмаусебебі қ о амды ж мыстар а Қ ғ қ ұ ғ атысуы, к сіптік қ ә даярлы ы( айта ғ қ даярлау, біліктілігін арттыру)немесе ж мыспен амтуды ұ қ ң белсендішараларына атысуытуралы қ м ліметтер ә мірлік иын Ө қ жа дай ғмірлік иынжа дайды туындауынабайланыстыадамны Ө қ ғ ң ң (отбасыны )м тажды ынай ындау аарнал антексеру ң ұқ ғ ғ АКТІСІ 20__ж. «___» ______________ (елдімекен) 1. тінішберушіні Т. А. . __________________ Ө ң Ә 2. Т ратынмекенжайы_____________________ ұ ___________________________________ 3. тінішберуші леуметтікк мекке тінішбергентуында ан Ө ә ө ө ғ мірлік иынжа дай ө қ ғ _____________________________________________________________________ 4. Отбасы рамы(отбасындана тыт ратындаресептеледі)______ құ қ ұ адам, оны ішінде: ң

Е беккежарамдыбарлы ы_________________адам. ң ғ Ж мыспен амтуоргандарындаж мыссызретіндетіркелгендері____ ұ қ ұ адам. Балаларды саны: _______________________Е беккежарамдыбарлы ы_________________адам. ң ғ Ж мыспен амтуоргандарындаж мыссызретіндетіркелгендері____ ұ қ ұ адам. Балаларды саны: _______________________ ң жо арыж неортао уорындаа ылынегіздео итындар______ ғ ә қ қ қ адам, о у ныжылына______те ге. қ құ ң Отбасында лы. Отансо ысына атысушыларды , лы. Отансо ысы Ұ ғ қ ң Ұ ғ м гедектеріні , лы. Отансо ысына атысушыларынаж не лы. Отансо ысы ү ң Ұ ғ қ ә Ұ ғ м гедектерінете естірілгендерді , зейнеткерлерді , 80 жастанас ан ү ң ң ң қ артадамдарды , леуметтікма ызыбараурулары( атерліісіктер, қ ң ә ң қ туберкулез, адамны иммунитеттапшылы ывирусы)барадамдарды , ң ғ ң м гедектерді , м гедекбалаларды болуы(к рсетунемесе згесанатты ү ң ө ө осукерек) қ _____________________________________________________________________ 5. мірс ружа дайы(жата хана, жал аалын ан, Ө ү ғ қ ғ ғ жекешелендірілгент р ын й, ызметтікт р ын й, т р ын й ұ ғ ү қ ұ ғ ү кооперативі, жекет р ын йнемесе згеше–к рсетукерек): ұ ғ ү ө ө ___________________________________ Т р ын йді стау аарнал аншы ыстар: ұ ғ ү ұ ғ ғ ғ _____________________________________________________________________ Отбасыны табысы: ң

Р/с № Табысыбар отбасы м шелеріні ү ң (оны ішінде ң тініш ө берушіні ) ңР/с № Табысыбар отбасы м шелеріні ү ң (оны ішінде ң тініш ө берушіні ) ң Т. А. . Ә Табыст рі ү ткенто санда ытабысӨ қ ғ сомасы(те ге) ң Жеке осал ышаруашылы қ қ қ (аулада ыучаске, малыж не ғ ә сы), саяжайж нежеручаскесі құ ә (жер лесі)туралым ліметтер ү ә то сан а қ ғ орта есеппен айына

6. Мыналарды : ң авток лігіні болуы(маркасы, шы арыл анжылы, ы беретін ө ң ғ ғ6. Мыналарды : ң авток лігіні болуы(маркасы, шы арыл анжылы, ы беретін ө ң ғ ғ құқ қ жат, оныпайдалан аннант скенм лімделгентабыс) құ ғ ү ә ___________________________________ азіргіуа ытта здеріт рып қ қ ө ұ жат аннанб лек згедет р ын йді болуы(оныпайдалан аннант скен қ ө ө ұ ғ ү ң ғ ү м лімделгентабы ә с)__________________________________________________ 7. Б рынал анк мегітуралым ліметтер(нысаны, сомасы, к зі): ұ ғ ө ә ө _____________________________________________________________________ 8. Отбасыны згедетабыстары(нысаны, сомасы, к зі): ң ө ө ___________________________________ 9. Балаларды мектепкерек-жара ымен, киіммен, ая киіммен ң ғ қ амтамасызетілуі__________________________ қ 10. Т ратынжеріні санитариялы -эпидемиологиялы жа дайы_____ ұ ң қ қ ғ ___________________________________ Комиссият ра асы: ө ғ ________________________ Комиссиям шелері: ү ________________________ Жасал анактіментаныстым: __________________ ғ тінішберушіні Т. А. . ж не олы Ө ң Ә ә қ Тексеруж ргізілуденбастартамын___________ тініш ү ө берушіні (немесеотбасым шелеріні біріні )Т. А. . ж не олы, к ні ң ү ң ң Ә ә қ ү ___________________________________ ( тінішберушітексеруж ргізуденбастарт анжа дайдатолтырылады) ө ү қ ғ

леуметтік к мек к рсетілетін азаматтар а леуметтік к мек беру а идаларыӘ ө ө ғлеуметтік к мек к рсетілетін азаматтар а леуметтік к мек беру а идаларыӘ ө ө ғ ә ө қ ғ 1. Осы леуметтікк мекк рсетілетіназаматтар а леуметтікк мекберу а идалары(б дан рі– Ә ө ө ғ ә ө қ ғ ұ ә а идалар) «Білімтуралы» аза стан. Республикасыны 2007 жыл ы27 шілдедегіЗа ыны 4 -бабыны Қ ғ Қ қ ң ғ ң ң ң 25 -1) тарма шасына қ с йкес зірленгенж небілімберу йымдарындабілімалукезе індеазаматтар аә ә ә ұ ң ғ леуметтікк мекберуді т ртібінай ындайды. ә ө ң ә қ 2. Мемлекетбілімалукезе інде: ң 1)жетімбалалармената-анасыны ам орлы ынсыз ал анбалалар а; ң қ қ ғ ғ 2)интернатты йымдардат рбиеленушіж не(немесе)білімалушыдамум мкіндіктерішектеулі қ ұ ә ә ү балалар а, м гедектергеж небалакезіненм гедектерге, м гедекбалалар а; ғ ү ә ү ү ғ 3)к мелеткетолма андардыуа ытшао шаулау, бейімдеуж нео алтуорталы тарында ыбалалар а ә ғ қ қ ә ң қ ғ ғ леуметтікк меккеарнал аншы ыстардытолы амтамасызетеді. ә ө ғ ғ қ қ 3. Толы мемлекеттік амтамасызетубілімберу йымыны интернатындат ратынорын, ж мса қ қ ұ ң ұ ұ қ м к ммал, жабды тарменкиім-кешек, тама , о улы тарменмедициналы к мекберуді амтиды. ү ә қ қ қ ө қ 4. леуметтікк мекк рсетілетіназаматтар абілімалуыкезе індемедициналы к мектегін Ә ө ө ғ ң қ ө медициналы к мекті қ ө ң кепілдендірілген к леміө ше берінде сынылады. ң ұ 5. Мемлекетбілімалукезе інде: ң 1)к пбалалыотбасыларданшы анбалалар а; ө ққ ғ 2) атаулы леуметтікк мек ә ө алу а ы ыбаротбасыларданшы анбалалар а, сондай-а ғ құқ ғ қ мемлекеттікатаулы леуметтікк мекалмайтын, жанбасынаша анда ыорташатабысы ә ө ққ ғ е т менгік нк рісде гейінен ң ө ү ө ң т менотбасыларданшы анбалалар а; ө ққ ғ 3)жалпыж несанаторийлік лгідегімектеп-интернаттарда, мектепжанында ыинтернаттарда ә ү ғ т ратынбалалар а; ұ ғ 4)дарындыбалалар аарнал анмамандандырыл анинтернатты білімберу йымдарында ғ ғ ғ қ ұ т рбиеленетінж небілімалатынбалалар а; ә ә ғ

 5)интернатты йымдарды т рбиеленушілеріне; қ ұ ң ә 6)денсаулы жа дайынабайланыстыбастауыш, негізгіорта, жалпыортабілім қ ғ 5)интернатты йымдарды т рбиеленушілеріне; қ ұ ң ә 6)денсаулы жа дайынабайланыстыбастауыш, негізгіорта, жалпыортабілім қ ғ ба дарламаларыбойынша за уа ытбойы йденемесестационарлы к мек ғ ұ қ қ ү қ ө к рсететін, сондай-а алпынакелтіруемінжасайтынж немедициналы о алту ө қ қ ә қ ң йымдардао итынбалалар а; ұ қ ғ 7) аза стан. Республикасыны Қ қ ң за дарыменң ай ындалатын згесанатта ық ө ғ азаматтар ашы ыстардыішінара тейді. ғ ғ ө Мемлекетосы а идаларда ы Қ ғ ғ 5 -тарма тық ң 3) , 4) ж неә 5) тарма шаларындақ к рсетілгенсанатта ыазаматтар атама ы шінтама ныны 80 пайызы ө ғ ғ ғ ү қ құ ң м лшерінде(20 пайызыата-аналарды т леміесебіненжабылады)шы ыстарды ө ң ө ғ тейді. ө Осы а идаларда ы5 -тарма ты Қ ғ ғ қ ң 1) ж неә 2) тарма шаларындак рсетілгенж неқ ө ә ор аншылы ( ам оршылы та ы)пенпатронатта ыт л алартехникалы ж не қ ғ қ қ ғ ғ ұ ғ қ ә к сіптік, ортабілімненкейінгі, жо арыбілімберу йымдарындабілімалукезе інде ә ғ ұ ң к ндізгірацион ныны 40 пайызыесебіненреспубликалы ж нежергілікті ү құ ң қ ә бюджетесебінентегінысты тама тану ынаие. қ қ құқ Тама тану акететіншы ыстаржергіліктіат арушыоргандарды шешімі қ ғ ғ қ ң бойыншатолы тайжергіліктібюджеттересебіненжабылуым мкін. қ ү Ортабілімберу йымдарыны мемлекеттікатаулы леуметтікк мекалу а ұ ң ә ө ғ ы ыбаротбасылардан, сондай-а мемлекеттікатаулы леуметтікк мек құқ ғ қ ә ө алмайтын, жанбасынаша анда ытабысые т менгік нк рісде гейіні ққ ғ ң ө ү ө ң ң шамасынант менотбасыларданшы анбілімалушыларыж нежетімбалалар, ө ққ ә ата-анасыны ам орлы ынсыз ал анбалаларосы аулыменбекітілген леуметтік ң қ қ ғ қ ә к мекк рсетілетіназаматтар а леуметтікк мекті м лшеріне, к здерінеж неоны ө ө ғ ә ө ң ө ө ә берут рлерінес йкесмектептебірм ртетама тандырумен амтамасызетіледі. ү ә ә қ қ

 6. Білімалукезе індеберілетін леуметтікк мектібілімберу йымдарымынадайрастайтын жаттар сыныл анкездеж зегеасырады: ң ә ө ұ құ 6. Білімалукезе індеберілетін леуметтікк мектібілімберу йымдарымынадайрастайтын жаттар сыныл анкездеж зегеасырады: ң ә ө ұ құ ұ ғ ү 1)ата-анасыны немесеолардыалмастыратынт л аларды еркіннысанда ыжазбаша тініші; ң ұ ғ ң ғ ө 2)к пбалалыотбасыларды балалары шінтуутуралыку лігіні к шірмесі; ө ң ү ә ң ө 3)жетімбалалармената-анасыны ам орлы ынсыз ал ан, отбасылардат рбиеленетінбалалар шін ам орлы ты( ор аншылы ты) ң қ қ ғ ә ү қ қ ғ қ ж непатронатты т рбиенібекітутуралыаны таманы к шірмесі; ә қ ң ө 4)м гедектерж небалакезіненм гедектер шінм гедектігітуралыаны таманемеседамум мкіндіктерішектеулібалалар шін ү ә ү ү ү қ ү ү психологиялы -медициналы -педагогикалы консультацияны медициналы орытындысыны к шірмесі; қ қ қ ң ө 5)атаулы леуметтікк мекалу а ы ыбаротбасыларданшы анбалалар шін тінішберушіні (отбасыны )жергіліктіат арушы ә ө ғ құқ ғ ққ ү ө ң ң қ органдар сынатынмемлекеттікатаулы леуметтікк мектіалушылар ажататынынрастайтынаны тама; ұ ә ө ғ қ 6)мемлекеттікатаулы леуметтікк мекалмайтын, жанбасынаша анда ыорташатабысые т менгік нк рісде гейінент мен ә ө ққ ғ ң ө ү ө ң ө отбасыларданшы анбалалар шіналын антабысытуралыаны тама(ж мысістейтіната-аналарыны немесеолардыалмастыратын ққ ү ғ қ ұ ң т л аларды жала ысы, к сіпкерлік ызметтенж небас а ызметт рлерінент сетінкірісі, балалар аж небас адаасырауында ылар а ұ ғ ң қ ә қ қ ү ү ғ ә қ ғ ғ арнал аналиментт ріндегікірістер). ғ ү Мемлекеттікатаулы леуметтікк мекалмайтынотбасыны жанбасынаша анда ытабысыжылбасынанбастап леуметтікк мек ә ө ң ққ ғ ә ө к рсетуге аражатта айындау шін тінішбілдіргенс ткедейінгібарлы айлар а( тінішберілгенайды осаал анда)ж неотбасы ө қ ғ ү ө ә қ ғ ө қ ғ ә м шелеріні санынаб лужолыменаны талады. ү ң ө қ Жанбасынаша анда ыкірістіесептеукезіндеотбасыны рамындаата-аналары(асырапалушылары)ж неоларды асырауында ы18 ққ ғ ң құ ә ң ғ жас атолма анбалаларескеріледі. қ ғ Атаулы леуметтікк мекалу а ы ыбаротбасылардан, сондай-а мемлекеттікатаулы леуметтікк мектіалмайтын, жанбасына ә ө ғ құқ ғ қ ә ө ша анда ыорташатабысые т менгік нк рісде гейінент менотбасыданшы анбалалар шінбілімалукезені де леуметтікк мекалу ққ ғ ң ө ү ө ң ө ққ ү ң ә ө ы ыжылсайыносы а идаларды 6 -тарма ыны 6 ж не 7)тарма шаларынас йкес жаттардыбілімберу йымына сынуар ылы құқ ғ Қ ғ ң ә құ ұ ұ қ расталуытиіс. 7. Білімберу йымы ажетті жаттармен оса тінішт скенк нненбастапк нтізбелік 10 к нішіндеоларды арайдыж не леуметтік ұ қ құ қ ө ү ү қ ә ә к мек сынунемесебастартутуралышешім абылдайды. ө ұ қ 8. тінішберушіні леуметтікк мектіза сызта айындау аалыпкелетінжал анм ліметтер сынуыж не леуметтікк мекалу а сер Ө ң ә ө ң ғ ғ ғ ә ұ ә ә ө ғ ә ететінжа даяттартуралыуа тылыхабарламауыазаматтар а леуметтікк мектік рсетуденбастартуболыптабылады. ғ қ ғ ә ө ө Бастартыл анжа дайдажазбашат рде леуметтікк мек сынуданбастартусебептерітуралыд лелдіжауапберіледі. ғ ғ ү ә ө ұ ә

 9. Техникалы ж нек сіптік, ортабілімненкейінгі, жо арыбілімберу йымны басшысына: қ ә ә ғ ұ 9. Техникалы ж нек сіптік, ортабілімненкейінгі, жо арыбілімберу йымны басшысына: қ ә ә ғ ұ ң 1)жетімбалалармената-анасыны ам орлы ынсыз ал анбалаларарасынаншы анбілімалушылар аканикул ң қ қ ғ ққ ғ кезе індеза намадабелгіленгент ртіппенбілімберу йымдарыны аражатыесебіненоларт рбиеленген йымдар а ң ң ә ұ ң қ ә ұ ғ ж неотбасыларынажола ысын, т уліктікшы ыстарды аржыландыру; ә қ ә ғ қ 2)каникулкезе інде йымдастырыл андемалысорындарынабармайтынжетімбалалармената-анасыны ң ұ ғ ң ам орлы ынсыз ал анбалаларарасынанбілімалушылар атама тану аарнал ант уліктікнорма ныны шегінде қ қ ғ ғ ә құ ң олма- ола шаб лу ы ыберіледі. қ қ қ ө құқ ғ 10. леуметтікк мекк рсетілетіназаматтар абілімалукезе індежергілікті кілдіоргандарды шешімібойынша Ә ө ө ғ ң ө ң о амды к ліктеже ілдікпенж ру ы ыберіледі. қ ғ қ ө ң ү құқ ғ 11. Техникалы ж нек сіптік, ортабілімненкейінгіж нежо арыбілімберу йымыны басшысым мкіндігіне қ ә ә ә ғ ұ ң ү арай: қ 1)жетімбалалар а, ата-анасыны ам орлы ынсыз ал анбалалар а; ғ ң қ қ ғ ғ 2)м гедектергеж небалакезіненм гедекбалалар ае беклагерлеріне, пансионаттарменпрофилакторийлерге, ү ә ү ғ ң демалыс йлеріне, студенттіксауы тырулагерлеріне, алмедициналы ай а тарбол анкездетиістібейіндегі ү қ қ ғ шипайжайлар абілімберу йымыны аражатыесебінентегінжолдамаларбереді. ғ ұ ң қ 12. Білімалукезе індемемлекетті толы амтамасызетуіндеболатынжетімбалалармената-анасыны ң ң қ қ ң ам орлы ынсыз ал анбалаларды жолж руінебайланыстышы ыстаро ушыны ж нестудентті жолж ру қ қ ғ ң ү ғ қ ң ә ң ү билеттеріні ныесебіменмемлекеттікбілімберу йымдарыны аражатыесебіненж зегеасырылады. ң құ ұ ң қ ү 13. осымшабілімберу йымдарындажетімбалалармената-анасыны ам орлы ынсыз ал анбалаларды білім Қ ұ ң қ қ ғ ң алуыосы йымдарды аражатыесебіненж зегеасырылады. ұ ң қ ү 14. леуметтікк мекк рсетілетіназаматтарды шы ындардымемлекеттікбілімберу йымдарыны тінімдері Ә ө ө ң ғ ұ ң ө негізінде аза стан. Республикасыны Қ қ ң за намасындаң белгіленгент ртіппенбілімберусаласында ыу кілеттіорганә ғ ә республикалы ж нежергіліктібюджеттерді алыптастырукезінде арайды. қ ә қ қ

леуметтікк мекк рсетілетіназаматтар а леуметтікк мекберум лшері, к здеріж нет рлеріӘ ө ө ғ ә өлеуметтікк мекк рсетілетіназаматтар а леуметтікк мекберум лшері, к здеріж нет рлеріӘ ө ө ғ ә ө ө ө ә ү 1. Жетімбалалармената-анасыны ам орлы ынсыз ал анбалалар аарнал анбілімберу йымдарында, ң қ қ ғ ғ ғ ұ мемлекеттіктехникалы ж нек сіптік, ортабілімненкейінгі, жо арыбілімберу йымдарында(т рінеж не қ ә ә ғ ұ ү ә ведомстволы ба ыныстылы ына арамастан)т рбиеленетінж нео итынжетімбалалармената-анасыны қ ғ ғ қ ә ә қ ң ам орлы ынсыз ал анбалалардытама тандыру, киім-кешекпен, ая киімменж неж мса м к ммалмен амтамасыз қ қ ғ қ қ ә ұ қ ү ә қ етунормаларыбілімалукезе інде леуметтікк мекк рсетілетіназаматтар а леуметтікк мекберум лшеріне, ң ә ө ө ғ ә ө ө к здерінеж нет рлеріне(б дан рі–м лшерге, к здергеж нет рлерге) ө ә ү ұ ә ө ө ә ү 1 , 2 , 3 , 4 , 5 — осымшалар ақ ғ с йкесбелгіленеді. ә Шаруашылы м к ммал, жекегигиеналы заттар, ойыншы тар, к ркем дебиетсатыпалу а, м дени-б аралы қ ү ә қ қ ө ә ғ ә ұқ қ іс-шаралар аж мсалатыншы ыстарсомасыжабды тар, м к ммалсатыпалу аж не имараттармен рылыс ак рделі ғ ұ ғ қ ү ә ғ құ қ ү ж ндеуж ргізугеарнал аншы ыстардыесепкеалма андабарлы т рбиеленушілерменбілімалушыларды стау ө ү ғ ғ ғ қ ә ұ ныны кемінде шпайызым лшеріндеболады. құ ң ү ө 2. Жетімбалалармената-анасыны ам орлы ынсыз ал анбалаларды ішіненбілімалушылар анегізгіорта, ң қ қ ғ ң ғ жалпыорта, мемлекеттіктехникалы ж нек сіптік, ортабілімненкейінгібілімберу йымдарыная та аннанкейін қ ә ә ұ қ ғ техникалы ж нек сіптік, ортабілімненкейінгіж нежо арыбілімберу йымдарына(т рінеж неведомстволы қ ә ә ә ғ ұ ү ә қ ба ыныстылы ына арамастан)т сукезіндеберілетінкиім-кешек, ая киімнормасым лшерге, к здергеж нет рлерге ғ ғ қ ү қ ө ө ә ү 6 — осымша а қ ғ с йкесбелгіленеді. ә Б данбас а, осысанатта ыбілімалушылар шінекі ұ қ ғ ү айлы есептікқ к рсеткішө сомасындабіржол ыа шалайғ қ ж рдема ык зделген. ә қ ө 3. Жетімбалалармената-анасыны ам орлы ынсыз ал анбалаларды ішіненбілімалушылар анегізгіорта, ң қ қ ғ ң ғ жалпыорта, техникалы ж нек сіптік, ортабілімненкейінгібілімберу йымдарыная та аннанкейін(т рінеж не қ ә ә ұ қ ғ ү ә ведомстволы ба ыныстылы ына арамастан)берілетінкиім-кешек, ая киім, ж мса м к ммал, жабды тарнормасы қ ғ ғ қ қ ұ қ ү ә қ м лшерге, к здергеж нет рлерге ө ө ә ү 7 — осымша ақ ғ с йкесбелгіленеді. ә Б данбас а, осысанатта ыбілімалушылар шінт рт ұ қ ғ ү ө айлы есептікқ к рсеткішө сомасындабіржол ыа шалайғ қ ж рдема ык зделген. ә қ ө

 4. Дамум мкіндігішектеулібалаларды, м гедектердіж небалакезіненм гедектерді, м гедекбалаларды, к пү ү ә ү ү 4. Дамум мкіндігішектеулібалаларды, м гедектердіж небалакезіненм гедектерді, м гедекбалаларды, к пү ү ә ү ү ө балалыотбасыларданшы анбалаларды, интернатты йымдардат рбиеленетін, атаулы леуметтікк мекалатын ққ қ ұ ә ә ө отбасыларданшы анбалаларды, к мелеттікжас атолма андардыуа ытшао шаулау, бейімдеуж нео алту ққ ә қ ғ қ қ ә ң орталы тарында ыбалалардытама тандыру, киіммен, ая киімменж неж мса м к ммалмен амтамасызету қ ғ қ қ ә ұ қ ү ә қ нормаларым лшерге, к здергеж нет рлерге ө ө ә ү 4 ж неә 8 — осымшалар ақ ғ с йкесбелгіленеді. ә 5. Мемлекетті толы тайж неішінара амтамасызетуіндегіжалпыж нешипажайлы лгідегі ң қ ә қ ү мектеп-интернаттардат ратынбалаларменбілімалушылардытама тандыру, ж мса м к ммалмен амтамасызету ұ қ ү ә қ нормаларым лшерге, к здергеж нет рлерге ө ө ә ү 4 ж неә 9 — осымшалар ақ ғ с йкесбелгіленеді. ә 6. Мемлекетті толы тайж неішінара амтамасызетуіндегідарындыбалалар аарнал анмамандандырыл ан ң қ ә қ ғ ғ ғ интернатты білімберу йымдарындат рбиеленетінж небілімалатынбалалардытама тандыру, киіммен, ая қ ұ ә ә қ қ киімменж неж мса м к ммалмен амтамасызетунормаларым лшерге, к здергеж нет рлерге ә ұ қ ү ә қ ө ө ә ү 9 ж неә 10 — осымшалар а қ ғ , алреспубликалы скеримектеп-интернаттары шін-қ ә ү 9 , 13 ж неә 14 — осымшалар ақ ғ с йкесә белгіленеді. 7. С билер йіндегібалалардытама тандыру, киіммен, ая киімменж неж мса м к ммалмен амтамасызету ә ү қ қ ә ұ қ ү ә қ нормаларым лшерге, к здергеж нет рлерге ө ө ә ү 11 ж неә 12 — осымшалар ақ ғ с йкесбелгіленеді. ә 7 -1. Ортабілімберу йымдарыны мемлекеттікатаулы леуметтікк мекалу а ы ыбаротбасылардан, ұ ң ә ө ғ құқ ғ сондай-а мемлекеттікатаулы леуметтікк мекалмайтын, жанбасынаша анда ытабысые т менгік нк ріс қ ә ө ққ ғ ң ө ү ө де гейіні шамасынант менотбасыларданшы анбілімалушыларынж нежетімбалаларды, ата-анасыны ң ң ө ққ ә ң ам орлы ынсыз ал анбалалардымектептетама тандырунормалары леуметтікк мекк рсетілетіназаматтар а қ қ ғ қ ә ө ө ғ леуметтікк мекберум лшеріне, к здеріне, т рлеріне ә ө ө ө ү 15 — осымша ақ ғ с йкесбелгіленеді. ә Ескерту. 7 -1 -тарма пентолы тырылды- Р кіметіні 25. 04. 2015 қ қ Қ Ү ң № 326 (ал аш ыресмижариялан анк ніненғ қ ғ ү бастап олданыс аенгізіледі) аулысымен. қ қ қ 8. Республикалы ж нежергіліктібюджеттерді аражатымемлекеттікбілімберу йымдарыдемеушілікж не қ ә ң қ ұ ә айырымдылы к мектералатынж не олданыста ы қ қ ө ә қ ғ за нама аң ғ с йкеса ылыт рдетауарлар(ж мыстар, ә қ ү ұ ызметтер) сынудант сетін аражат леуметтікк мекк рсетілетіназаматтар аоларды білімалуыкезе інде қ ұ ү қ ә ө ө ғ ң ң леуметтікк мек сынук зіболыптабылады. ә ө ұ ө

Акция т рлеріү РПрезидентіжанында ы йелдерісіж неотбасы-демографиялы саясатж ніндегі Қ ғ Ә ә қ ө лттыАкция т рлеріү РПрезидентіжанында ы йелдерісіж неотбасы-демографиялы саясатж ніндегі Қ ғ Ә ә қ ө лтты комиссия ұ қ « 25 игі іс» аттыакцияны бастал анынм лімдеді. ң ғ ә Республикалы де гейде тетінакцияны біріаз амтыл анотбасыларда ыклассикалы қ ң ө ң қ ғ ғ қ отажасауды ажетететінбалалар ак мектесу. «Екіншіден, біз кеинститутынк теруге қ ғ ө ә ө назараударамыз. Б лда лтты комиссияны отбасы-демографиялы саясатыны бір ұ ұ қ ң ба ытыболыптабылады. ғ Халы ты леуметтікт р ыдааз амтыл ансанаттарынаасак ілб ліп, м таж қ ң ә ұ ғ қ ғ өң ө ұқ жандар ак мекк рсетіп, айырымдылы білдіругежаны штаржандараземес ғ ө ө қ қ құ арамызда. Оны ішіндебилікорындарытарапынандак рсетіліпжат анк мектербар. ң ө қ ө Соны ішіндеелордада 2015 жылды орытындысыбойынша 100000 астамадам ң ң қ леуметтік олдаумен амтылды, атапайт анда, к пбалалыотбасылар-6969, к пбалалы ә қ қ қ ө ө аналар-4008, т рмысыт меназаматтар(3 мы нанастам)ж нет. б. Сондай-а т рмысы ұ ө ң ә қ ұ т менотбасылар ак мекк рсетілді: 239 отбасы аатаулы леуметтікк мек сынылды; ө ғ ө ө ғ ә ө ұ 1200 астамотбасы а 18 жас адейінгібалалар аарнал анмемлекеттікж рдема ыт ленді; ғ қ ғ ғ ә қ ө 1662 отбасы ат р ын йк мегік рсетілді. « рлеу» ілкіжобасы. аясындашартты ғ ұ ғ ү ө ө Ө а шалайк мек сынубойыншаж мыстаржал асуда. «Жергілікті кілеттіоргандарды қ ө ұ ұ ғ ө ң шешімібойыншам тажазаматтарды жекелегенсанаттарына леуметтікк мек» ұқ ң ә ө ба дарламасыбойыншатегін ызметтер сынуж неа шалайт лемдерт рінде 2536500 ғ қ ұ ә қ ө ү те гек лемінде леуметтікк мекк рсетілді, оны ішінде 1235700 те ге алалы ң ө ә ө ө ң ң қ қ ба ытта ыжолаушыларк лігінде(таксиденбас а)жолж ругеб лінді. ғ ғ ө қ ү ө

 Ал. Алматыдабастауал анғ « 1000 игілікті іс» акциясыаясында 100 отбасына леуметтікк мекк рсетілді. К Ал. Алматыдабастауал анғ « 1000 игілікті іс» акциясыаясында 100 отбасына леуметтікк мекк рсетілді. К пбалалыж не леуметтіказ амтыл анотбасылар а ә ө ө ө ә ә қ ғ ғ азы -т лікпакеттерітабысетілді. Ондак ріш, кеспе, ш жы , консервіленгенет, қ ү ү ұ қ сімдікмайы, халуа, ара мы , зефирсекілді ажеттіазы -т ліктербар. Б л ө қ құ қ қ қ ү ұ акцияны. G 38 жастар йымыбизнес- ауымдасты ж не кіметтікемес йымдармен ұ қ қ ә ү ұ бірлесіпж зегеасырыпжатыр. ү леуметтіказ амтыл антоп ажататынбалаларды м -м тажынескеріп, олар а Ә қ ғ қ ң ұң ұқ ғ ж рдемдесіпотыруды, оларды л-ау атынжа сартудыб гінгі о ам залдына ә ң ә қ қ ү қ ғ ө міндететіп ойыпотыр. Осы анорай, Павлодароблысында 10237 о ушы а 32684, 8 қ ғ мы те гегематериалды к мекк рсетілді. На тыайт анда, Павлодароблысында ң ң қ ө ө қ қ республикалы қ « ам орлы » Қ қ қ акциясыаясында 10237 о ушы ажалпысомасық ғ 32684, 8 мы те гегематериалды к мекк рсетілді. Оны ішінде 4635 о ушы а ң ң қ ө ө ң қ ғ демеушілер13717, 3 мы те геб лген. Облысты білімберубас армасы сын ан ң ң ө қ қ ұ ғ а парат ас йенсек, шара а ірдегіірік сіпорындарменшаруа ожалы тары, білім қ қ ү ғ өң ә қ қ беруорындарыж небас адамекеме- йымдарбелсендіатсалыс ан. ә қ ұ қ

 О т стік аза станда РПрезидентің ү Қ қ Қ жанында ы йелдерістеріж не ғ О т стік аза станда РПрезидентің ү Қ қ Қ жанында ы йелдерістеріж не ғ Ә ә отбасылы -демографиялы саясат қ қ ж ніндегі лтты комиссияны Р ө ұ қ ң Қ Т уелсіздігіні 25 жылды ынаарнал ан ә ң ғ ғ « 25 пайдалы іс» республикалы акциясы тті. қ ө О О кіміжанында ы йелдерістеріж не Қ ә ғ ә ә отбасылы -демографиялы саясат қ қ ж ніндегікомиссиям шелеріоблысты ө ү қ психоневрологиялы интернатынабарып, қ балалар аарнал андемалысб лмелерін ғ ғ ө жабды тау аатсалысып, балалар а қ ғ ғ базарлы жасады. Атапайт анда, акция а қ қ ғ атысушыларонда ыекідемалысб лмесіне қ ғ ө жи азжасатып, толы тайжабды тау а 450 һ қ қ ғ мы те гені сертификатынтабыстаса, ң ң ң балалар аойыншы тарменкиімдер, кілем, ғ қ ж ргекзаттарыменкітаптартаратып, ө барлы ы1 млн- ажуы те гені к мегі ғ ғ қ ң ң ө к рсетілді. ө

 «Мектепкежол» акциясы ткізілді. Б лакцияазө ұ амтыл ан, к пбалалыотбасыларда ы қ ғ ө «Мектепкежол» акциясы ткізілді. Б лакцияазө ұ амтыл ан, к пбалалыотбасыларда ы қ ғ ө ғ балаларменжетімбалалардыжа а ң о ужылы арса ындамектепке қ қ ң даярлауж небалаларды ә ң леуметтіксебептергебайланысты ә мектептентыс алуыны алдыналу а қ ң ғ ба ыттал ан. К мекті кезкелгенк мек ғ ғ ө ң ө т рі, о у ралдары, йымдастыру ү қ құ ұ техникасыж нео ыту ралдары, ә қ құ жи азбенспортм ліктері, т рмысты һ ү ұ қ техника, азы -т лікта амдарымен қ ү ғ кітаптарбалаларды ң жа ао ужылынадайындалуына ң қ ы палетіп, олардыо ытумен қ қ т рбиелеу, босуа ыттарын ә қ жа дайынжа сарту ак мектеседі. ғ қ ғ ө

леуметтік жа дайы т мен отбасылар аӘ ғ ө ғ леуметтік ызметкерді к мек клеуметтік жа дайы т мен отбасылар аӘ ғ ө ғ леуметтік ызметкерді к мек к рсетуі ә қ ң ө ө

 орытындыҚ ым- уыт тіршілікте инал ан с тте адамдарды біріне Қ қ қ орытындыҚ ым- уыт тіршілікте инал ан с тте адамдарды біріне Қ қ қ ғ ә ң демеу болып, мейірім шуа ын шашып, к мек олын созуы ғ ө қ мына жары д ниені н р а б лейді. Сонды тан да болар, азір қ ү ұ ғ ө қ қ мемлекет тарапынан да, т рлі йымдар, к сіпкерлер мен ү ұ ә жекелеген адамдар тарапынан да айырымдылы жасау қ қ т ра ты йымдастырылатын игі шаралар легіне айналды. ұ қ ұ