?стеу правило с переводом

Оператор электронных денежных средств обязан установить правила осуществления перевода электронных денежных средств, т.е. урегулировать порядок:

1) своей деятельности, связанной с переводом, в том числе при привлечении банковских платежных агентов, организаций, оказывающих операционные услуги, услуги платежного клиринга;

2) предоставления клиентам электронных средств платежа и их использования;

3) обеспечения бесперебойности переводов;

4) рассмотрения претензий и оперативного взаимодействия с клиентами;

5) обмена информацией при осуществлении переводов.

 1. No category

Правила переводов


 Download


 Report

Явлинский Г;doc

;docx

Лыжня России: поддержали активно и массово;doc

Беседа с женами священников ЧАСТЬ I ЧАСТЬ II ЧАСТЬ III;pdf

Еженедельный обзор рынка;pdf

Сайдиль Талжанов - Отдел культуры и развития языков

European Championship 2015 in Arnhem, (The Netherlands);pdf

Документы для получения и отправления перевода

Magnesium;doc

Варвара Андреевна Ромодановская К вопросу о

 • Каталог
 • О проекте
 • Контакты
 • Логин
 • Регистрация

© Copyright 2022 DropDoc

 • О проекте
 • DMCA / GDPR
 • Пожаловаться

Үстеу — қимылдың түрлі белгісін (мезгелін, мекенін, себебін, мақсатын, мөлшерін, амалын) білдіретін сөз табы.

Наречие — самостоятельная часть речи, которая обозначает признаки действий, признаки признаков.

Үстеу түрлері (Виды наречий)

құрамына қарай:

 • Дара (Простое – один корень)
 • Мысалы: ертең.

 • Күрделі (Сложное – несколько корней)
 • Мысалы: бүгін, биыл, таңертең.

тұлғасына қарай:

 • Негізгі (Непроизводное – нет суффикса)
 • Мысалы: ерте.

 • Туынды (Производное – есть суффикс)
 • Мысалы: қыстай, осыншама, жемейінше.

мағынасына қарай:

 • Мекен (Место)
 • Қайда?

 • Мезгіл (Время)
 • Қашан?

 • Себеп-салдар (Причинно-следствие)
 • Неге? Не себепті? Неліктен?

 • Қимыл-сын (Действие)
 • Қалай? Қалайша?

 • Мөлшер (Размер)
 • Қанша?

 • Күшейткіш (Усиление)
 • Қалай? Қандай?

 • Мақсат (Цель)
 • Қалай? Қандай мақсатпен?

Комментарии:

Үстеу – іс-әрекеттің, қимылдың, сындық, сапалық белгісінің сипатын, жай күйін білдіреді.Үстеу грамматикалық тұлғалар арқылы түрленуге, өзгертуге көп көне бермейді. Үстеу құрамына қарай екіге бөлінеді: 1) дара үстеулер; 2) күрделі үстеулер. Дара үстеулерге негізгіжәне туынды үстеу жатады.

Негізгі үстеулер түбір мен қосымшаға бөлшектенбейді. Мысалы: ерте, тез, жоғары, қазір, жылдам, шапшаң, кеш.

Туынды үстеулер екі түрлі жолмен жасалады: 1) жұрнақ арқылы;

2) кейбір септік жалғауларының түбірмен сіңісіп, көнеленуі арқылы.

1. Туынды үстеу жасайтын жұрнақтар:

-ша, -ше: құсша, ізінше, балаша, бүркітше, жаңаша, бұлбұлша, жекеше;

-лай, -лей, -дай, -дей, -тай, -тей: осылай, жүрелей, жаздай, күндей, көктей, асықтай, жапырақтай, жұлдыздай, арыстандай, т. б.

-дайын, -дейін, -тайын, -тейін: бұлбұлдайын, бүркіттейін, жұдырықтайын, асықтайын, бүйректейін, тотыдайын, сұңқардайын, жорғадайын, балықтайын, т. б.

-шама, -шалық: соншама-соншалық, мұншама-мұншалық, т.б.

-майынша, -мейінше, -байынша, -бейінше, -пайынша,-пейінше: оқымайынша, үйренбейінше, білмейінше, жаттықпайынша, көмектеспейінше, жүгірмейінше, сөйлеспейінше, сыналмайынша, күреспейінше, т. б;

2. Кейбір үстеулер түбірге септік жалғауының сіңісіп, көнеленуінен жасалады:

Барыс септіктің көнеленуінен: бекерге (жүрме), ертеңге (дейін), зорға (жетті), босқа (отырма),текке (күлме), т. б.

Жатыс септіктің көнеленуінен: өткенде (айтқан), байқаусызда (жығылды), қапыда (қалды), т .б.

Шығыс септіктің көнеленуінен: төтесінен (айтты), шалқасынан (құлады), т. б.

Көмектес септіктің көнеленуінен: кезекпен (сөйлеу), ретімен (айтты).

Күрделі үстеу сөздердің бірігуінен, тіркесуінен, қосарлануынан жасалады: Сөздердіңбірігуінен жасалған күрделі үстеулер: қыстыгүні (қыстың+күні), ендігәрі (енді+гіден әрі), бүрсігүні (бұдан+арғы+күн), бүйтіп (бұлай етіп), бүгін (бұл+күн), былтыр (бұдан+арғы+жыл) т .б.

Сөздердің қосарлануы мен қайталануы арқылы жасалған күрделі үстеулер: ертелі-кеш, алды-артынан, бетпе-бет, анда-санда, некен-саяқ, ілгері-кейін, жоғары-төмен, әрі-бері, оқта-текте, т. б.

Сөздердің тіркесуі арқылы жасалған күрделі үстеулер: таңертеңнен қара кешке дейін, күні бойы, таң атқанша, ала жаздай, қыс бойы, т. б.

Тілімізде тұрақты тіркестер арқылы жасалатын күрделі үстеулер де кездеседі: қас пен көздің арасында, аяқ астынан, томаға тұйық, құлан таза, т. б.

Үстеу мағынасына қарай жеті түрге бөлінеді:

1. Мезгіл үстеуі қашан? қашаннан? деген сұраққа жауап беріп, қимылдың, іс-әрекеттің мезгілін, мерзімін, уақытын білдіреді. Мезгіл үстеуі етістікпен тіркесіп қолданылады. Мысалы:таңертеңнен (қашаннан?) кетті, жазғытұрым (қашан?) келеді, ала жаздай (қашан?) еңбектенді,күні-түні (қашан?) оқыды, т. б.

2. Мекен үстеуі қимылдың, іс-әрекеттің орындалатын орнын, мекенін көрсетіп, қайда? қайдан? қалай қарай? сұрақтарына жауап береді. Мысалы: Тауға қарай (қалай қарай?)өрмелеу, алға (қайда?) жылжыды, ілгері-кейін (қайда?) қозғалды, жоғарыдан (қайдан?) түсті, т. б.

3. Сын-қимыл (бейне) үстеуі іс-әрекеттің, қимылдың амалын, тәсілін, сын-бейнесін білдіреді.Сұрақтары: қайтіп? қалайша? қалай? кімше?

Мысалы: Ақырын (қалай?) жүгірді, қазша (қалайша?) қаңқылдады, бекерден-бекер (қалай?)отырма, балаша (кімше?) мәз-мейрам болды, бүркіттейін (қалайша?) шүйілді, қолма-қол(қалай?) хабарласты, т. б.

4. Мөлшер үстеуі қанша? қаншама? қаншалық? қаншалап? деген сұрақтарға жауап береді.Мөлшер үстеуі сынның немесе қимылдың көлемдік дәрежесін, мөлшерін, шама-шарқынбілдіреді. Мөлшер үстеуі етістікпен тіркесіп келгенде қимылдың шама-шарқын, мөлшерін білдіреді. Мысалы: сонша (қанша?) шаршапты, біршама (қаншама?) кешігіп қалды, недәуір(қалай?) өскен екен. Ал сонша (қанша?) биік, біршама (қанша?) алыс, недәуір (қалай?) ұзақдегенде мөлшер үстеулер сын есімдермен тіркесіп, сынның мөлшерін, көлемін білдіреді.

5. Күшейткіш үстеуі қимылдың, іс-әрекеттің, сынның сапасын, белгісін не солғындатып, не күшейтіп көрсетеді. Сұрағы: қалай? Мысалы: әбден жүдепті, керемет биледі, мүлдем қозғалта алмады. Сонымен бірге күшейткіш үстеуге сын есімнің күшейтпелі шырайын жасайтын ең(биік), өте (салмақты), аса (терең), тым (терең), кілең (жүйрік) сөздері де жатады.

6. Мақсат үстеуі не мақсатпен? қалай? деген сұраққа жауап беріп, іс-әрекеттің, қимылдың орындалу мақсатын білдіреді. Мысалы: әдейі айтты, қасақана кетіп қалды, жортабілмегенсіді, әдейілеп шақырды.

7. Себеп-салдар үстеуі не себепті? қалай? неге? деген сұрақтарға жауап береді. Себеп-салдар үстеуі қимылдың, іс-әрекеттің болу себебін білдіреді. Себеп-салдар үстеуіне: құр босқа, лажсыздан, босқа, амалсыздан, бекерге, шарасыздан сөздері жатады. Бұл сөздер етістікпен тіркесіп қолданылады. Мысалы, босқа ренжіді, лажсыздан келісті, т. б.

Үстеудің мағыналық түрлерінің кестесі

ҮСТЕУДІҢ ТҮРЛЕРІ

СҰРАҚТАРЫ

МЫСАЛДАРЫ

1.Мезгіл үстеуі

Қашан? Қашаннан? Қашаннан бері?

Бүгін, былтыр, биыл, таңертең, бүрсігүні, қыстан бері, ала жаздай, күні-түні, ендігәрі, күндіз, бағана, таң сәріге дейін, енді, қазір, әлгінде, ежелден, кеше.

2.Мекен үстеуі

Қайда? Қайдан? Қалай қарай?

Кейін, алдыға, артқа, әрі-бері, ілгері-кейін, әрмен қарай, тысқары, төменнен, жоғары-төмен, алдыдан.

3.Сын-қимыл (бейне) үстеуі

Қалай? Қайтіп? Қалайша? Кімше?

Тез, жылдам, бетпе-бет, ақырын, бірден, әрең-әрең, жиі-жиі, бірте-бірте, бұрынғыдай, бұлбұлша, арыстандай, келе сала, емін-еркін, лезде, осылай.

4.Мөлшер үстеуі

Қанша? Қаншама? Қаншалық?

Қыруар, біршама, әжептәуір, неғұрлым, мұншама, соншалық, әжептәуір, мұнша, сонша, бірталай, көп.

5.Күшейткіш үстеуі

Қалай? Қандай?

Тым, өте, ең, тіпті, әбден, мүлдем, нағыз, керемет, аса, өңкей, кілең, орасан, ылғи, сәл, нақ, ерен, дәл.

6.Мақсат үстеуі

Қалай? Не мақсатпен?

Қасақана, әдейі, жорта, әдейілеп.

7.Себеп-салдар үстеуі

Не себепті? Неге?

Құр босқа, текке, амалсыздан, шарасыздан, лажсыздан, босқа, бекерден-бекер, бекер, босқа.

Сөздердің бірігуінен жасалған күрделі үстеулер бірге жазылады. Мысалы: бұл жыл – биыл,бұл күн – бүгін, жаздың күні – жаздыгүні, ендігіден әрі – ендігәрі, қыстың күні – қыстыгүні ,күздің күні – күздігүні;

Сөздердің қосарлануынан, қайталануынан жасалған күрделі үстеулер дефис (-) арқылы жазылады. Мысалы: анда-санда, бетпе-бет, арлы-берлі, жиі-жиі, ертелі-кеш, күні-түні, жоғары-төмен, т. б.

Тіркесу арқылы жасалған күрделі үстеулер бөлек жазылады. Мысалы: қыс бойы, таң сәріде, келе сала, төмен қарай, жоғары жаққа.

Үстеудің сөйлемдегі негізгі қызметі – пысықтауыш. Шыңғыстың сырты тез (қалай?)жылынбағандықтан, ерте (қашан?) көктемейтін. Ережені жаттамайынша (қайтпейінше?),тапсырманы орындай алмайсың.

Үстеулер түрленіп келіп, басқа сөйлем мүшелерінің де қызметін атқарады.

Үстеу атау септігінде тұрып бастауыш қызметінде жұмсалады. Еріншектің ертеңі (несі?) бітпес.Күшейткіш үстеулер сапалық сын есіммен тіркесіп келіп, күрделі анықтауыш қызметін атқарады. Бәйгеге өңшең жүйрік, кілең сәйгүлік (қандай?) аттар қосылды.

Порядок зачисления и перевода из другого вуза в университет

Согласно законодательству студенты вузов, имеющих государственную аккредитацию, имеют право на перевод из одного учебного заведения в другое, также имеющее государственную аккредитацию.

Перевод студентов из других вузов осуществляется при наличии вакантных мест на соответствующем курсе по специальности. В случае отсутствия плановых (бюджетных) мест перевод осуществляется для обучения на договорной (платной) основе. На общих основаниях в университет переводятся студенты высших учебных заведений России, Республики Белоруссия, Республики Казахстан и Республики Киргизстан.

Решение о зачислении студентов в университет в порядке перевода из другого вуза принимается приемной комиссией на основании решения аттестационной комиссии и утверждается ректором. Перевод студентов на факультет очной и очно-заочной формы обучения осуществляется, как правило, в каникулярное время. Перевод студентов на факультет заочной формы обучения осуществляется в межсессионный период. Согласно порядка перевода студент пишет заявление на имя ректора с просьбой перевести его университет с указанием специальности и факультета. К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки, в которой должен быть указан общий объем часов по каждой пройденной дисциплине или академическая справка. Указанные документы передаются для рассмотрения декану факультета, на который переводится студент. Декан факультета в течение 10 дней рассматривает заявление студента, разрабатывает индивидуальный учебный план, определяет возможный курс зачисления, примерные сроки ликвидации академической разницы в учебных планах и другие условия перевода. В случае отказа в переводе декан на заявлении указывает его причину. Затем декан факультета визирует индивидуальный учебный план и передает вместе с заявлением и ксерокопией зачетной книжки (академической справкой) студента на рассмотрение аттестационной комиссии. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. При положительном решении аттестационной комиссии, студенту выдается индивидуальная экзаменационная ведомость с перечнем неизученных дисциплин и сроком их сдачи. В случае положительного прохождения аттестационных испытаний, студенту выдается справка установленного образца и заводится личное дело. На основании вышеуказанной справки студенту выдается академическая справка и документ об образовании (аттестат, диплом техникума, колледжа, СПТУ) в том вузе, из которого он переводится.

Вышеперечисленные документы студент передает в деканат университета. Декан факультета рассматривает полученные документы и выносит вопрос о переводе студента на рассмотрение приемной комиссии. Приемная комиссия университета принимает решение о переводе студента с указанием курса, формы, сроков и основы (платной, бесплатной) обучения, оформленное протоколом. Декан факультета готовит приказ о зачислении студента. Приказ о переводе с визами декана факультета, начальника УМЦ и проректора по учебной работе подписывает ректор. После регистрации приказа в канцелярии студенту выписывается студенческий билет и зачетная книжка.

Перевод студентов университета в другое высшее учебное заведение

Перевод студента университета в другое высшее учебное заведение для продолжения образования, в том числе сопровождающийся переходом с одной основной образовательной программы по направлению подготовки или специальности на другую по всем формам обучения осуществляется в следующем порядке:

В случае положительного решения вопроса, студент представляет в университет справку, подтверждающую успешное прохождение аттестационных испытаний, с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и просьбой выдать ему академическую справку и документ об образовании, на основании которого он был зачислен в университет. На основании представленной справки и заявления студента декан факультета в течение десяти дней со дня подачи заявления готовит приказ об его отчислении. После отчисления личное дело студента остается в университете.

Перевод с одной образовательной программы на другую и перевод с одной формы обучения на другую внутри университета. Порядок перехода с одной специальности на другую внутри факультета и с факультета на факультет.

Перевод с одной образовательной программы на другую и перевод с одной формы обучения на другую внутри университета производится в течение учебного года при наличии вакантных мест. Студент пишет заявление на имя ректора и передает его декану факультета на который он переводится. Декан факультета (принимающий студента) в десятидневный срок рассматривает заявление о переводе, разрабатывает индивидуальный учебный план, определяет возможный курс зачисления, примерные сроки ликвидации разницы в учебных планах и другие условия перевода и передает на рассмотрение аттестационной комиссии. В случае отказа на заявлении указывается причина отказа. При положительном решении аттестационной комиссии студенту выдается индивидуальная экзаменационная ведомость с перечнем неизученных дисциплин. В индивидуальной экзаменационной ведомости указывается срок сдачи задолженности. В случае положительного прохождения аттестационных испытаний декан факультета (осуществляющий перевод) готовит приказ о переводе студента. Личное дело студента при переводе с факультета на факультет передается на принимающий факультет и регистрируется в книге учета личных дел факультета

Перевод с курса на курс

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс распоряжением декана факультета. Переводы студентов, полностью окончивших соответствующий курс, могут осуществляться после фактического окончания курса (для студентов, обучающихся по заочной форме обучения). Студентам, которые не могли сдать зачеты и экзамены в общеустановленные сроки по болезни или другим уважительным причинам (длительные служебные командировки, семейные обстоятельства, стихийные бедствия и др.), документально подтвержденные соответствующим учреждениям, декан заочного и очно-заочного факультета устанавливает индивидуальные сроки экзаменов и зачетов, а студентам очной формы продлевается сессия.

Перевод студентов из филиалов университета с неполным циклом обучения в головной вуз.

Студенты, обучающиеся в филиалах университета с неполным циклом обучения, переводятся в головной вуз для продолжения обучения на следующем курсе в том случае, если они полностью выполнили требования учебного плана предыдущего курса. Декан факультета по представлению директора филиала готовит приказ о переводе студентов. Личные дела студентов передаются на принимающий факультет.